Deutéronome 10:15
רק באבתיך חשק יהוה לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה׃
2 Samuel 15:25
ויאמר המלך לצדוק השב את ארון האלהים העיר אם אמצא חן בעיני יהוה והשבני והראני אתו ואת נוהו׃
2 Samuel 15:26
ואם כה יאמר לא חפצתי בך הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו׃
2 Samuel 22:20
ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי׃
1 Rois 10:9
יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כסא ישראל באהבת יהוה את ישראל לעלם וישימך למלך לעשות משפט וצדקה׃
Psaumes 22:8
גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃
Psaumes 147:10
לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה׃
Psaumes 147:11
רוצה יהוה את יראיו את המיחלים לחסדו׃
Esaïe 62:4
לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפצי בה ולארצך בעולה כי חפץ יהוה בך וארצך תבעל׃
Jérémie 32:41
וששתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל לבי ובכל נפשי׃
Sophonie 3:17
יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃
Romains 8:31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃
Nombres 13:27
ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה׃