Zacharie 2:4
ויאמר אלו רץ דבר אל הנער הלז לאמר פרזות תשב ירושלם מרב אדם ובהמה בתוכה׃
Psaumes 128:3
אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃
Psaumes 128:4
הנה כי כן יברך גבר ירא יהוה׃
Psaumes 144:12-15
12
אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל׃
13
מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו׃
14
אלופינו מסבלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו׃
15
אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו׃
Jérémie 30:19
ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו׃
Jérémie 30:20
והיו בניו כקדם ועדתו לפני תכון ופקדתי על כל לחציו׃
Jérémie 31:27
הנה ימים באים נאם יהוה וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה׃
Jérémie 33:11
קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את יהוה צבאות כי טוב יהוה כי לעולם חסדו מבאים תודה בית יהוה כי אשיב את שבות הארץ כבראשנה אמר יהוה׃
Lamentations 2:19
קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות׃
Matthieu 11:16
ואל מי אדמה את הדור הזה דומה הוא לילדים הישבים בשוקים וקראים לחבריהם לאמר׃
Matthieu 11:17
חללנו לכם בחלילים ולא רקדתם קוננו לכם קינה ולא ספדתם׃