Zacharie 5:2
ויאמר אלי מה אתה ראה ואמר אני ראה מגלה עפה ארכה עשרים באמה ורחבה עשר באמה׃
Jérémie 1:11-13
11
ויהי דבר יהוה אלי לאמר מה אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שקד אני ראה׃
12
ויאמר יהוה אלי היטבת לראות כי שקד אני על דברי לעשתו׃
13
ויהי דבר יהוה אלי שנית לאמר מה אתה ראה ואמר סיר נפוח אני ראה ופניו מפני צפונה׃
Exode 25:31-38
31
ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו׃
32
וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃
33
שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה׃
34
ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה׃
35
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה׃
36
כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור׃
37
ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה׃
38
ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃
Exode 37:17-24
17
ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו׃
18
וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃
19
שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה׃
20
ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה׃
21
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה׃
22
כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור׃
23
ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃
24
ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה׃
Exode 40:24
וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה׃
Exode 40:25
ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃
1 Rois 7:49
ואת המנרות חמש מימין וחמש משמאול לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב׃
1 Rois 7:50
והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל זהב׃
1 Chroniques 28:15
ומשקל למנרות הזהב ונרתיהם זהב במשקל מנורה ומנורה ונרתיה ולמנרות הכסף במשקל למנורה ונרתיה כעבודת מנורה ומנורה׃
2 Chroniques 4:7
ויעש את מנרות הזהב עשר כמשפטם ויתן בהיכל חמש מימין וחמש משמאול׃
2 Chroniques 4:20-22
20
ואת המנרות ונרתיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור׃
21
והפרח והנרות והמלקחים זהב הוא מכלות זהב׃
22
והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקדש הקדשים ודלתי הבית להיכל זהב׃
2 Chroniques 13:11
ומקטרים ליהוה עלות בבקר בבקר ובערב בערב וקטרת סמים ומערכת לחם על השלחן הטהור ומנורת הזהב ונרתיה לבער בערב בערב כי שמרים אנחנו את משמרת יהוה אלהינו ואתם עזבתם אתו׃
Jérémie 52:19
ואת הספים ואת המחתות ואת המזרקות ואת הסירות ואת המנרות ואת הכפות ואת המנקיות אשר זהב זהב ואשר כסף כסף לקח רב טבחים׃
Matthieu 5:14-16
14
אתם אור העולם עיר ישבת על ההר לא תוכל להסתר׃
15
גם אין מדליקים נר ושמים אותו תחת האיפה כי אם על המנורה ויאר לכל אנשי הבית׃
16
כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את אביכים שבשמים׃
Apocalypse 1:12
ואפן לראות את הקול המדבר אלי ויהי בפנותי וארא שבע מנרות זהב׃
Apocalypse 1:20
את סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ואת שבע מנרות הזהב שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהלות ושבע המנרות אשר ראית שבע קהלות הנה׃
Apocalypse 2:1
אל מלאך קהל אפסוס כתב כה אמר האחז בימינו שבעת הכוכבים המתהלך בתוך שבע מנרות הזהב׃
1 Rois 7:50
והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל זהב׃
Exode 25:37
ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה׃
Apocalypse 4:5
ומן הכסא יוצאים ברקים ורעמים וקולות ושבעה לפידי אש בערים לפני הכסא אשר הם שבעה רוחות האלהים׃