2 Chroniques 20:4
ויקבצו יהודה לבקש מיהוה גם מכל ערי יהודה באו לבקש את יהוה׃
Néhémie 8:1
ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים ויאמרו לעזרא הספר להביא את ספר תורת משה אשר צוה יהוה את ישראל׃
Néhémie 9:1
וביום עשרים וארבעה לחדש הזה נאספו בני ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם׃
Ester 4:16
לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי׃
Joël 1:14
קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה׃
Joël 2:12-18
12
וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד׃
13
וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יהוה אלהיכם כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה׃
14
מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם׃
15
תקעו שופר בציון קדשו צום קראו עצרה׃
16
אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים וינקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה׃
17
בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על עמך ואל תתן נחלתך לחרפה למשל בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם׃
18
ויקנא יהוה לארצו ויחמל על עמו׃
Matthieu 18:20
כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃
Esaïe 1:4-6
4
הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יהוה נאצו את קדוש ישראל נזרו אחור׃
5
על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראש לחלי וכל לבב דוי׃
6
מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן׃
Esaïe 1:10-15
10
שמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה׃
11
למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי׃
12
כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמס חצרי׃
13
לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה׃
14
חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא׃
15
ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו׃
Jérémie 12:7-9
7
עזבתי את ביתי נטשתי את נחלתי נתתי את ידדות נפשי בכף איביה׃
8
היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה׃
9
העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה לכו אספו כל חית השדה התיו לאכלה׃
Zacharie 11:8
ואכחד את שלשת הרעים בירח אחד ותקצר נפשי בהם וגם נפשם בחלה בי׃
Esaïe 26:8
אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש׃
Esaïe 26:9
נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל׃