Sophonie 1:18
גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ׃
Sophonie 2:2
בטרם לדת חק כמץ עבר יום בטרם לא יבוא עליכם חרון אף יהוה בטרם לא יבוא עליכם יום אף יהוה׃
Esaïe 22:5
כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדני יהוה צבאות בגיא חזיון מקרקר קר ושוע אל ההר׃
Jérémie 30:7
הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע׃
Amos 5:18-20
18
הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור׃
19
כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃
20
הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו׃
Luc 21:22
כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב׃
Luc 21:23
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על העם הזה׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
2 Pierre 3:7
גם השמים והארץ אשר לפנינו נצפנו בדברו והם שמורים לאש ליום הדין ואבד אנשי הרשע׃
Apocalypse 6:17
כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב׃
Job 3:4-8
4
היום ההוא יהי חשך אל ידרשהו אלוה ממעל ואל תופע עליו נהרה׃
5
יגאלהו חשך וצלמות תשכן עליו עננה יבעתהו כמרירי יום׃
6
הלילה ההוא יקחהו אפל אל יחד בימי שנה במספר ירחים אל יבא׃
7
הנה הלילה ההוא יהי גלמוד אל תבא רננה בו׃
8
יקבהו אררי יום העתידים ערר לויתן׃
Joël 2:2
יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור׃
Joël 2:11
ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום יהוה ונורא מאד ומי יכילנו׃