Job 1:20
ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו׃
Esaïe 15:2
עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה׃
Esaïe 22:12
ויקרא אדני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק׃
Jérémie 6:26
בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו׃
Jérémie 7:29
גזי נזרך והשליכי ושאי על שפים קינה כי מאס יהוה ויטש את דור עברתו׃
Jérémie 16:6
ומתו גדלים וקטנים בארץ הזאת לא יקברו ולא יספדו להם ולא יתגדד ולא יקרח להם׃
Amos 8:10
והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר׃
Deutéronome 28:56
הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה׃
Deutéronome 28:57
ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך׃
Esaïe 3:16-26
16
ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהם תעכסנה׃
17
ושפח אדני קדקד בנות ציון ויהוה פתהן יערה׃
18
ביום ההוא יסיר אדני את תפארת העכסים והשביסים והשהרנים׃
19
הנטפות והשרות והרעלות׃
20
הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש והלחשים׃
21
הטבעות ונזמי האף׃
22
המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים׃
23
הגלינים והסדינים והצניפות והרדידים׃
24
והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי׃
25
מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה׃
26
ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב׃
Lamentations 4:5-8
5
האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות׃
6
ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים׃
7
זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם׃
8
חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ׃
Deutéronome 28:41
בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי׃
2 Rois 17:6
בשנת התשיעית להושע לכד מלך אשור את שמרון ויגל את ישראל אשורה וישב אתם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי׃
Esaïe 39:6
הנה ימים באים ונשא כל אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד היום הזה בבל לא יותר דבר אמר יהוה׃
Esaïe 39:7
ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל׃