Jonas 4:2
ויתפלל אל יהוה ויאמר אנה יהוה הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קדמתי לברח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה׃
Exode 4:13
ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח׃
Exode 4:14
ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו׃
1 Rois 19:3
וירא ויקם וילך אל נפשו ויבא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם׃
1 Rois 19:9
ויבא שם אל המערה וילן שם והנה דבר יהוה אליו ויאמר לו מה לך פה אליהו׃
Jérémie 20:7-9
7
פתיתני יהוה ואפת חזקתני ותוכל הייתי לשחוק כל היום כלה לעג לי׃
8
כי מדי אדבר אזעק חמס ושד אקרא כי היה דבר יהוה לי לחרפה ולקלס כל היום׃
9
ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו והיה בלבי כאש בערת עצר בעצמתי ונלאיתי כלכל ולא אוכל׃
Ezechiel 3:14
ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד יהוה עלי חזקה׃
Luc 9:62
ויאמר ישוע כל השם את ידו על המחרשה ומביט אחריו לא יכשר למלכות האלהים׃
Actes 15:38
אך פולוס לא אבה לקחת אתם את האיש אשר סר מעליהם בפמפוליא ולא הלך אתם במלאכתם׃
Actes 26:19
על כן המלך אגרפס לא המריתי את המראה אשר ראיתי מן השמים׃
1 Corinthiens 9:16
אם אבשר את הבשורה אין לי תהלה כי החובה מטלת עלי ואוי לי אם לא אבשר׃
Génèse 3:8
וישמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן׃
Génèse 4:16
ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נוד קדמת עדן׃
Job 1:12
ויאמר יהוה אל השטן הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה׃
Job 2:7
ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו׃
Psaumes 139:7-12
7
אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח׃
8
אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך׃
9
אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים׃
10
גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך׃
11
ואמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני׃
12
גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה׃
2 Thessaloniciens 1:9
אשר ישאו משפט אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו׃
Josué 19:46
ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו׃
2 Chroniques 2:16
ואנחנו נכרת עצים מן הלבנון ככל צרכך ונביאם לך רפסדות על ים יפו ואתה תעלה אתם ירושלם׃
Actes 9:36
ותלמידה ביפו ושמה טביתא תרגומו צביה והיא מלאה מעשים טובים וצדקות אשר עשתה׃
Esaïe 2:16
ועל כל אניות תרשיש ועל כל שכיות החמדה׃
Esaïe 23:1
משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה למו׃
Esaïe 23:6
עברו תרשישה הילילו ישבי אי׃
Esaïe 23:10
עברי ארצך כיאר בת תרשיש אין מזח עוד׃
Esaïe 60:9
כי לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך׃
Ezechiel 27:12
תרשיש סחרתך מרב כל הון בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבוניך׃