Jonas 3:2
קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דבר אליך׃
Jonas 4:11
ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה׃
Génèse 10:11
מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח׃
2 Rois 19:36
ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה׃
Nahoum 1:1
משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי׃
Nahoum 2:1-3
1
עלה מפיץ על פניך נצור מצרה צפה דרך חזק מתנים אמץ כח מאד׃
2
כי שב יהוה את גאון יעקב כגאון ישראל כי בקקום בקקים וזמריהם שחתו׃
3
מגן גבריהו מאדם אנשי חיל מתלעים באש פלדות הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו׃
Sophonie 2:13-15
13
ויט ידו על צפון ויאבד את אשור וישם את נינוה לשממה ציה כמדבר׃
14
ורבצו בתוכה עדרים כל חיתו גוי גם קאת גם קפד בכפתריה ילינו קול ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה׃
15
זאת העיר העליזה היושבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד איך היתה לשמה מרבץ לחיה כל עובר עליה ישרק יניע ידו׃
Jonas 3:2
קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דבר אליך׃
Esaïe 58:1
קרא בגרון אל תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם׃
Jérémie 1:7-10
7
ויאמר יהוה אלי אל תאמר נער אנכי כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצוך תדבר׃
8
אל תירא מפניהם כי אתך אני להצלך נאם יהוה׃
9
וישלח יהוה את ידו ויגע על פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך׃
10
ראה הפקדתיך היום הזה על הגוים ועל הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע׃
Ezechiel 2:7
ודברת את דברי אליהם אם ישמעו ואם יחדלו כי מרי המה׃
Ezechiel 3:5-9
5
כי לא אל עם עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח אל בית ישראל׃
6
לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם אם לא אליהם שלחתיך המה ישמעו אליך׃
7
ובית ישראל לא יאבו לשמע אליך כי אינם אבים לשמע אלי כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה׃
8
הנה נתתי את פניך חזקים לעמת פניהם ואת מצחך חזק לעמת מצחם׃
9
כשמיר חזק מצר נתתי מצחך לא תירא אותם ולא תחת מפניהם כי בית מרי המה׃
Michée 3:8
ואולם אנכי מלאתי כח את רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו׃
Matthieu 10:18
ולפני משלים ומלכים תובאו למעני לעדות להם ולגוים׃
Génèse 18:20
ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד׃
Génèse 18:21
ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה׃
Esdras 9:6
ואמרה אלהי בשתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך כי עונתינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים׃
Jacques 5:4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
Apocalypse 18:5
כי חטאתיה הגיעו עד לשמים ויזכר אלהים את עונותיה׃