Jérémie 9:25
הנה ימים באים נאם יהוה ופקדתי על כל מול בערלה׃
Jérémie 9:26
על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל קצוצי פאה הישבים במדבר כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב׃
Jérémie 13:23
היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם תוכלו להיטיב למדי הרע׃
Amos 2:10
ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמרי׃
Exode 12:51
ויהי בעצם היום הזה הוציא יהוה את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם׃
Osée 12:13
ובנביא העלה יהוה את ישראל ממצרים ובנביא נשמר׃
Deutéronome 2:23
והעוים הישבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתור השמידם וישבו תחתם׃
Jérémie 47:4
על היום הבא לשדוד את כל פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר כי שדד יהוה את פלשתים שארית אי כפתור׃
Amos 1:5
ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה׃
2 Rois 16:9
וישמע אליו מלך אשור ויעל מלך אשור אל דמשק ויתפשה ויגלה קירה ואת רצין המית׃