Amos 4:2
נשבע אדני יהוה בקדשו כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה׃
Amos 4:3
ופרצים תצאנה אשה נגדה והשלכתנה ההרמונה נאם יהוה׃
Amos 2:14
ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו׃
Amos 9:1-4
1
ראיתי את אדני נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט׃
2
אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם׃
3
ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את הנחש ונשכם׃
4
ואם ילכו בשבי לפני איביהם משם אצוה את החרב והרגתם ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה׃
Amos 5:4-15
4
כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו׃
5
ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון׃
6
דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל׃
7
ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו׃
8
עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃
9
המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא׃
10
שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו׃
11
לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם׃
12
כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו׃
13
לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא׃
14
דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם׃
15
שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף׃
Esaïe 47:3
תגל ערותך גם תראה חרפתך נקם אקח ולא אפגע אדם׃
Ezechiel 13:5
לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על בית ישראל לעמד במלחמה ביום יהוה׃
Ezechiel 22:30
ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי׃
Osée 13:8
אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם׃
Matthieu 5:25
מהר התרצה לאיש ריבך בעודך בדרך אתו פן יסגיר אתך איש ריבך אל השפט והשפט יסגירך לשוטר והשלכת את בית הכלא׃
Matthieu 24:44-51
44
לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃
45
מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃
46
אשרי העבד אשר אדניו בבואו ימצאהו עשה כן׃
47
אמן אמר אני לכם כי יפקידהו על כל אשר לו׃
48
ואם העבד הרע יאמר בלבו בשש אדני לבוא׃
49
ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים׃
50
בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע׃
51
וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 25:1-13
1
אז תדמה מלכות השמים לעשר עלמות אשר לקחו את נרותיהן ותצאנה לקראת החתן׃
2
חמש מהן היו חכמות וחמש כסילות׃
3
הכסילות לקחו את הנרות ולא לקחו עמהן שמן׃
4
והחכמות לקחו שמן בכליהן ואת נרותיהן׃
5
וכאשר בשש החתן לבוא ותנמנה כלן ותרדמנה׃
6
ויהי בחצות הלילה ותהי צוחה הנה החתן צאינה לקראתו׃
7
אז התעוררו כל העלמות ההן ותיטבנה את נרותיהן׃
8
ותאמרנה הכסילות אל החכמות תנה לנו משמנכן כי יכבו נרותינו׃
9
ותענינה החכמות לאמר לא כן פן יחסר לנו ולכן כי אם לכנה אל המוכרים וקנינה לכן׃
10
ויהי בעת לכתן לקנות ויבוא החתן והנכנות ללכת באו אתו אל החתנה ותסגר הדלת׃
11
ואחרי כן באו גם שאר העלמות ותאמרנה אדנינו אדנינו פתח לנו׃
12
ויען ויאמר אמן אמר אני לכן לא ידעתי אתכן׃
13
לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃
Marc 13:32-37
32
אך עת בוא היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אותה גם לא מלאכי השמים גם לא הבן מבלעדי האב׃
33
ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃
34
והיה כאיש הולך למרחק אשר עזב את ביתו ויתן שלטן לעבדיו ולאיש איש את מלאכתו וגם את השוער צוה לשקד׃
35
לכן שקדו כי לא ידעתם מתי יבוא בעל הבית אם לעת ערב או בחצות הלילה אם בעת קריאת הגבר או בבקר׃
36
פן יבוא פתאם ומצא אתכם ישנים׃
37
ואת אשר אמרתי לכם אמר אני לכל שקדו׃
Luc 14:31
אז מי הוא המלך הקם להתגרות מלחמה במלך אחר ולא ישב בראשונה ויתיעץ אם יוכל בעשרת אלפים לערך לקראת הבא עליו בעשרים אלף׃
Luc 14:32
ואם לא ושלח אליו מלאכים בעודנו רחוק לבקש שלום׃
Luc 21:3-36
3
ויאמר אמת אמר אני לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם׃
4
כי כל אלה התנדבו לאלהים מהעדף שלהם והיא מחסרונה את כל רכושה נתנה׃
5
ויהי באמרם על המקדש כי מהדר הוא באבנים יפות ובמתנות ויאמר׃
6
את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
7
וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה׃
8
ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃
9
ובשמעכם מלחמות ומהומות אל תחתו כי היו תהיה זאת לראשונה אך עוד קץ למועד׃
10
ויסף דבר אליהם לאמר יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה׃
11
והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם מוראים ואתות גדלות מן השמים׃
12
ולפני כל אלה ישלחו בכם את ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסיות ואל בתי כלאים ותובאו לפני מלכים ומשלים למען שמי׃
13
והיתה זאת לכם לעדות׃
14
על כן שיתו לבבכם לבלתי דאג במה תצטדקו׃
15
כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃
16
וגם תמסרו על ידי יולדיכם ואחיכם וקרוביכם ורעיכם וימיתו מכם׃
17
והייתם שנואים לכל אדם למען שמי׃
18
אך לא יפל משערת ראשכם ארצה׃
19
בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם׃
20
וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה׃
21
אז ינוסו אנשי יהודה אל ההרים ואשר הם בתוכה יצאו ואשר הם בפרזות אל יבואו בה׃
22
כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב׃
23
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על העם הזה׃
24
ונפלו לפי חרב והגלו אל כל הגוים וירושלים תרמס ברגלי גוים עד כי ימלאו עתות הגוים׃
25
והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ודכיו׃
26
וימוגו בני האדם מאימה ומחרדת הבאות על כל הארץ כי כחות השמים יתמוטטו׃
27
ואז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב׃
28
וכאשר תחל להיות זאת התעודדו ושאו ראשיכם כי קרובה גאלתכם לבוא׃
29
וידבר אליהם משל ראו את התאנה ואת כל העצים׃
30
כי תראו אתם מוציאים את פרחם הלא ידעתם כי קרב הקיץ׃
31
ככה אף אתם בבא אלה לעיניכם דעו כי קרובה מלכות האלהים׃
32
אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד כי יהיה הכל׃
33
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
34
רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
35
כי כמו פח יבוא על כל הישבים על פני כל הארץ׃
36
לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃
1 Thessaloniciens 5:2-4
2
הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
4
אבל אתם אחי אינכם בחשך שישיג אתכם היום כגנב׃
Jacques 4:1-10
1
מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם׃
2
אתם מתאוים ואין לכם תרצחו ותקנאו והשג לא תשיגו תריבו ותלחמו ואין לכם יען אשר לא התפללתם׃
3
הן אתם מבקשים ואינכם מקבלים על אשר תתפללו ברעה למען תבלו בתאותיכם׃
4
הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃
5
או התדמו בנפשכם כי לריק אמר הכתוב בקנאה יתאוה לרוח השכן בקרבנו׃
6
וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
7
לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃
8
קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃
9
התענו והתאבלו ובכו שחקכם יהפך לאבל ושמחתכם ליגון׃
10
הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃
Apocalypse 3:3
זכור את אשר קבלת ושמעת ושמרה זאת ושובה ואם לא תשקד הנני בא עליך כגנב ולא תדע באי זו שעה אבא עליך׃