2 Samuel 22:27
עם נבר תתבר ועם עקש תתפל׃
Job 9:4
חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם׃
Psaumes 18:26
עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל׃
Esaïe 63:10
והמה מרו ועצבו את רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם בם׃