Lévitique 25:38
אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים׃
Lévitique 25:42
כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד׃
Lévitique 25:55
כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃
Exode 20:2
אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃
Psaumes 81:6-10
6
הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה׃
7
בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה׃
8
שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי׃
9
לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר׃
10
אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃
1 Corinthiens 6:19
או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃
1 Corinthiens 6:20
כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃
Psaumes 116:16
אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃
Esaïe 51:23
ושמתיה ביד מוגיך אשר אמרו לנפשך שחי ונעברה ותשימי כארץ גוך וכחוץ לעברים׃
Jérémie 2:20
כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרתיך ותאמרי לא אעבד כי על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן את צעה זנה׃
Ezechiel 34:27
ונתן עץ השדה את פריו והארץ תתן יבולה והיו על אדמתם לבטח וידעו כי אני יהוה בשברי את מטות עלם והצלתים מיד העבדים בהם׃