Deutéronome 19:21
ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל׃
Matthieu 5:38
שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן׃
Matthieu 7:2
כי במשפט אשר אתם שפטים בו תשפטו ובמדה אשר אתם מדדים בה ימד לכם׃