Lévitique 7:18
ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא׃
Psaumes 38:4
כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני׃
Esaïe 53:11
מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל׃
Esaïe 53:12
לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע׃
1 Pierre 2:24
למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים׃
Lévitique 22:9
ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם׃
Lévitique 20:8
ושמרתם את חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם׃