Exode 19:13
לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר׃
Exode 21:28
וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי׃
Exode 21:32
אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל׃
Hébreux 12:20
כי לא יכלו לשאת את אשר צוו ואם בהמה תגע בהר סקל תקסל או ירה תירה בחצים׃