Lévitique 10:10
ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור׃
Ezechiel 44:23
ואת עמי יורו בין קדש לחל ובין טמא לטהור יודעם׃
Malachie 3:18
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו׃
Romains 14:2
יש מאמין כי נכון לאכל כל דבר והחלוש יאכל רק את הירק׃
Romains 14:3
האכל אל יבז את אשר לא יאכל ואשר לא יאכל אל ידין את האכל כי קבל אתו האלהים׃
Romains 14:13-23
13
לכן אל נדין עוד איש את רעהו כי אם זה יהי דינכם שלא יתן איש לפני אחיו מכשול או מוקש׃
14
ידעתי ומבטח אני באדון ישוע כי אין דבר טמא בפני עצמו ורק טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא׃
15
ואם יעצב אחיך על דבר האכל אינך מתהלך עוד בדרך האהבה אל נא תאבד באכלך את אשר בעדו מת המשיח׃
16
לכן הזהרו פן יהיה טובכם לגדופים׃
17
כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃
18
והעבד באלה את המשיח רצוי הוא לאלהים ובחון לאנשים׃
19
ועתה נרדפה דרך השלום ודרך הבנות יחד איש מרעהו׃
20
אל תהרוס את מעשה אלהים על דבר מאכל הן הכל טהור הוא אבל רע לאדם אשר יאכלנו במכשל לבו׃
21
טוב שלא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תעשה דבר אשר יתנגף בו אחיך או יכשל או יחלש׃
22
יש לך אמונה תהי לך לבדך לפני האלהים אשרי מי שלא ידין את נפשו בדבר אשר כשר בעיניו׃
23
ואשר לו ספק באכלו נאשם כי לא עשה מאמונה וכל אשר נעשה מבלי אמונה חטא הוא,׃