Lévitique 11:8
מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם׃
Lévitique 11:27
וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב׃
Lévitique 11:28
והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם׃
Lévitique 11:31
אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב׃
Lévitique 11:38-40
38
וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם׃
39
וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב׃
40
והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב׃
Lévitique 17:15
וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר׃
Lévitique 17:16
ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו׃
Esaïe 22:14
ונגלה באזני יהוה צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון אמר אדני יהוה צבאות׃
1 Corinthiens 15:33
אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃
2 Corinthiens 6:17
על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃
Ephésiens 2:1-3
1
גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃
2
אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃
3
וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃
Ephésiens 5:11
ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃
Colossiens 2:16
על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃
Colossiens 2:17
אשר הם צל הדברים העתידים לבא וגופם הוא במשיח׃
Colossiens 2:20
לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃
Hébreux 9:26
כי אם כן הוא הלא היה לו לענות פעמים רבות מראשית העולם ועתה בקץ העתים נגלה בפעם אחת כדי לבטל את החטא בזבח נפשו׃
1 Jean 1:7
אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא׃