Lévitique 7:18
ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא׃
Deutéronome 14:3
לא תאכל כל תועבה׃
Psaumes 139:21
הלוא משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט׃
Psaumes 139:22
תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי׃
Proverbes 13:20
הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃
Proverbes 29:27
תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר דרך׃
Apocalypse 21:8
אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃