Daniel 6:28
ודניאל דנה הצלח במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסיא׃
Daniel 10:1
בשנת שלוש לכורש מלך פרס דבר נגלה לדניאל אשר נקרא שמו בלטשאצר ואמת הדבר וצבא גדול ובין את הדבר ובינה לו במראה׃