×

Erreur

AutoTweet NG ZefaniaBible - Verse Plugin - AutoTweet NG Component is not installed or not enabled.
1 Rois 17:10-12
10
ויקם וילך צרפתה ויבא אל פתח העיר והנה שם אשה אלמנה מקששת עצים ויקרא אליה ויאמר קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה׃
11
ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר לקחי נא לי פת לחם בידך׃
12
ותאמר חי יהוה אלהיך אם יש לי מעוג כי אם מלא כף קמח בכד ומעט שמן בצפחת והנני מקששת שנים עצים ובאתי ועשיתיהו לי ולבני ואכלנהו ומתנו׃
Ezechiel 6:6
בכל מושבותיכם הערים תחרבנה והבמות תישמנה למען יחרבו ויאשמו מזבחותיכם ונשברו ונשבתו גלוליכם ונגדעו חמניכם ונמחו מעשיכם׃
Ezechiel 6:7
ונפל חלל בתוככם וידעתם כי אני יהוה׃
Ezechiel 6:14
ונטיתי את ידי עליהם ונתתי את הארץ שממה ומשמה ממדבר דבלתה בכל מושבותיהם וידעו כי אני יהוה׃
Ezechiel 36:3
לכן הנבא ואמרת כה אמר אדני יהוה יען ביען שמות ושאף אתכם מסביב להיותכם מורשה לשארית הגוים ותעלו על שפת לשון ודבת עם׃
Esaïe 6:11
ואמר עד מתי אדני ויאמר עד אשר אם שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה׃
Jérémie 4:27
כי כה אמר יהוה שממה תהיה כל הארץ וכלה לא אעשה׃
Jérémie 9:10
על ההרים אשא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה כי נצתו מבלי איש עבר ולא שמעו קול מקנה מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו׃
Jérémie 9:11
ונתתי את ירושלם לגלים מעון תנים ואת ערי יהודה אתן שממה מבלי יושב׃
Jérémie 10:22
קול שמועה הנה באה ורעש גדול מארץ צפון לשום את ערי יהודה שממה מעון תנים׃
Jérémie 18:16
לשום ארצם לשמה שרוקת עולם כל עובר עליה ישם ויניד בראשו׃
Jérémie 32:28
לכן כה אמר יהוה הנני נתן את העיר הזאת ביד הכשדים וביד נבוכדראצר מלך בבל ולכדה׃
Jérémie 33:10
כה אמר יהוה עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אמרים חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה בערי יהודה ובחצות ירושלם הנשמות מאין אדם ומאין יושב ומאין בהמה׃
Jérémie 33:12
כה אמר יהוה צבאות עוד יהיה במקום הזה החרב מאין אדם ועד בהמה ובכל עריו נוה רעים מרבצים צאן׃
Michée 7:13
והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם׃
Zacharie 7:14
ואסערם על כל הגוים אשר לא ידעום והארץ נשמה אחריהם מעבר ומשב וישימו ארץ חמדה לשמה׃
Psaumes 24:1
לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃
1 Corinthiens 10:26
כי ליהוה הארץ ומלואה׃
1 Corinthiens 10:28
ואיש כי יאמר אליכם זה הוא זבח אלילים אל תאכלו בעבור המודיע ומפני מכשול הלב כי ליהוה הארץ ולמואה׃
Ezechiel 7:23
עשה הרתוק כי הארץ מלאה משפט דמים והעיר מלאה חמס׃
Génèse 6:11-13
11
ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס׃
12
וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ׃
13
ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ׃
Psaumes 107:34
ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃
Jérémie 6:7
כהקיר בור מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על פני תמיד חלי ומכה׃
Michée 3:10-12
10
בנה ציון בדמים וירושלם בעולה׃
11
ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה׃
12
לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃