Jérémie 7:26
ולוא שמעו אלי ולא הטו את אזנם ויקשו את ערפם הרעו מאבותם׃
Jérémie 11:7
כי העד העדתי באבותיכם ביום העלותי אותם מארץ מצרים ועד היום הזה השכם והעד לאמר שמעו בקולי׃
Jérémie 11:8
ולא שמעו ולא הטו את אזנם וילכו איש בשרירות לבם הרע ואביא עליהם את כל דברי הברית הזאת אשר צויתי לעשות ולא עשו׃
Exode 32:7
וידבר יהוה אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים׃
Exode 32:8
סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים׃
Néhémie 9:16-20
16
והם ואבתינו הזידו ויקשו את ערפם ולא שמעו אל מצותיך׃
17
וימאנו לשמע ולא זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את ערפם ויתנו ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך אפים ורב וחסד ולא עזבתם׃
18
אף כי עשו להם עגל מסכה ויאמרו זה אלהיך אשר העלך ממצרים ויעשו נאצות גדלות׃
19
ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר את עמוד הענן לא סר מעליהם ביומם להנחתם בהדרך ואת עמוד האש בלילה להאיר להם ואת הדרך אשר ילכו בה׃
20
ורוחך הטובה נתת להשכילם ומנך לא מנעת מפיהם ומים נתתה להם לצמאם׃
Psaumes 81:11
ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי׃
Psaumes 81:12
ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם׃
Psaumes 106:7-48
7
אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך לא זכרו את רב חסדיך וימרו על ים בים סוף׃
8
ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו׃
9
ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר׃
10
ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב׃
11
ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר׃
12
ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו׃
13
מהרו שכחו מעשיו לא חכו לעצתו׃
14
ויתאוו תאוה במדבר וינסו אל בישימון׃
15
ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם׃
16
ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה׃
17
תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם׃
18
ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים׃
19
יעשו עגל בחרב וישתחוו למסכה׃
20
וימירו את כבודם בתבנית שור אכל עשב׃
21
שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים׃
22
נפלאות בארץ חם נוראות על ים סוף׃
23
ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית׃
24
וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו׃
25
וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה׃
26
וישא ידו להם להפיל אותם במדבר׃
27
ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות׃
28
ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים׃
29
ויכעיסו במעלליהם ותפרץ בם מגפה׃
30
ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה׃
31
ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד עולם׃
32
ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם׃
33
כי המרו את רוחו ויבטא בשפתיו׃
34
לא השמידו את העמים אשר אמר יהוה להם׃
35
ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם׃
36
ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקש׃
37
ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים׃
38
וישפכו דם נקי דם בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים׃
39
ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם׃
40
ויחר אף יהוה בעמו ויתעב את נחלתו׃
41
ויתנם ביד גוים וימשלו בהם שנאיהם׃
42
וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם׃
43
פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם׃
44
וירא בצר להם בשמעו את רנתם׃
45
ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃
46
ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם׃
47
הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃
48
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה׃
Ezechiel 20:8
וימרו בי ולא אבו לשמע אלי איש את שקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו ואמר לשפך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים׃
Ezechiel 20:13
וימרו בי בית ישראל במדבר בחקותי לא הלכו ואת משפטי מאסו אשר יעשה אתם האדם וחי בהם ואת שבתתי חללו מאד ואמר לשפך חמתי עליהם במדבר לכלותם׃
Ezechiel 20:16
יען במשפטי מאסו ואת חקותי לא הלכו בהם ואת שבתותי חללו כי אחרי גלוליהם לבם הלך׃
Ezechiel 20:21
וימרו בי הבנים בחקותי לא הלכו ואת משפטי לא שמרו לעשות אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם את שבתותי חללו ואמר לשפך חמתי עליהם לכלות אפי בם במדבר׃
Jérémie 23:17
אמרים אמור למנאצי דבר יהוה שלום יהיה לכם וכל הלך בשררות לבו אמרו לא תבוא עליכם רעה׃
Deutéronome 29:19
והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה׃
Jérémie 3:17
בעת ההיא יקראו לירושלם כסא יהוה ונקוו אליה כל הגוים לשם יהוה לירושלם ולא ילכו עוד אחרי שררות לבם הרע׃
Jérémie 7:26
ולוא שמעו אלי ולא הטו את אזנם ויקשו את ערפם הרעו מאבותם׃
Jérémie 2:27
אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני כי פנו אלי ערף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו׃
Jérémie 8:5
מדוע שובבה העם הזה ירושלם משבה נצחת החזיקו בתרמית מאנו לשוב׃
Jérémie 32:33
ויפנו אלי ערף ולא פנים ולמד אתם השכם ולמד ואינם שמעים לקחת מוסר׃
Néhémie 9:29
ותעד בהם להשיבם אל תורתך והמה הזידו ולא שמעו למצותיך ובמשפטיך חטאו בם אשר יעשה אדם וחיה בהם ויתנו כתף סוררת וערפם הקשו ולא שמעו׃
Osée 4:16
כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב׃