1 Samuel 15:22
ויאמר שמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשמע בקול יהוה הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים׃
Psaumes 40:6
זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃
Psaumes 50:8-17
8
לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃
9
לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים׃
10
כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף׃
11
ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי׃
12
אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה׃
13
האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה׃
14
זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃
15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
16
ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך׃
17
ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך׃
Psaumes 51:16
כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה׃
Psaumes 51:17
זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה׃
Osée 6:6
כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃
Matthieu 9:13
ואתם צאו ולמדו מה הוא חסד חפצתי ולא זבח כי לא באתי לקרא את הצדיקים כי אם את החטאים לתשובה׃
Marc 12:33
ולאהבה אתו בכל לבב ובכל מדע ובכל נפש ובכל מאד ולאהבה את הרע כנפשו גדולה היא מכל עלות וזבחים׃