Jérémie 24:6
ושמתי עיני עליהם לטובה והשבתים על הארץ הזאת ובניתים ולא אהרס ונטעתים ולא אתוש׃
Jérémie 40:4
ועתה הנה פתחתיך היום מן האזקים אשר על ידך אם טוב בעיניך לבוא אתי בבל בא ואשים את עיני עליך ואם רע בעיניך לבוא אתי בבל חדל ראה כל הארץ לפניך אל טוב ואל הישר בעיניך ללכת שמה לך׃
Proverbes 23:5
התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים׃
Amos 9:4
ואם ילכו בשבי לפני איביהם משם אצוה את החרב והרגתם ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה׃
1 Pierre 3:12
כי עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם ופני יהוה בעשי רע׃
Psaumes 105:14
לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃
Psaumes 105:15
אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו׃
Proverbes 16:7
ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃
Proverbes 21:1
פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו׃
Actes 7:10
ויצילהו מכל צרותיו ויתן לו חן וחכמה לפני פרעה מלך מצרים וישימהו שליט על מצרים ועל כל ביתו׃
1 Pierre 3:13
ומי ירע לכם אם תקנאו לעשות הטוב׃