Jérémie 39:16-18
16
הלוך ואמרת לעבד מלך הכושי לאמר כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מבי את דברי אל העיר הזאת לרעה ולא לטובה והיו לפניך ביום ההוא׃
17
והצלתיך ביום ההוא נאם יהוה ולא תנתן ביד האנשים אשר אתה יגור מפניהם׃
18
כי מלט אמלטך ובחרב לא תפל והיתה לך נפשך לשלל כי בטחת בי נאם יהוה׃
Jérémie 13:23
היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם תוכלו להיטיב למדי הרע׃
Psaumes 68:31
יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים׃
Matthieu 8:11
ואני אמר לכם רבים יבאו ממזרח וממערב ויסבו עם אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמים׃
Matthieu 8:12
אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Matthieu 20:16
ככה יהיו האחרונים ראשונים והראשונים יהיו אחרונים כי רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים׃
Luc 10:30-36
30
ויען ישוע ויאמר איש אחד ירד מירושלים ליריחו ונפל בידי שדדים והם הפשיטהו וגם פצעהו ויעזבו אותו בין חיים למות וילכו להם׃
31
ויקר המקרה כי ירד כהן אחד בדרך ההוא וירא אתו ויעבר מעליו׃
32
וכן גם איש לוי פגע במקום ויגש וירא אתו ויעבר מעליו׃
33
ואיש שמרוני הלך בדרך ויבא עליו וירא אתו ויהמו רחמיו׃
34
ויגש אליו ויחבש את פצעיו ויסוכם בשמן ויין ויעלהו על בהמתו ויוליכהו אל המלון ויכלכלהו׃
35
ולמחרת בנסעו הוציא שני דינרים ויתנם לבעל המלון ויאמר כלכל אותו ואת אשר תוסיף עוד להוציא עליו אני בשובי אשלמנו לך׃
36
ועתה מי מאלה השלשה היה בעיניך הרע לנפל בידי השדדים׃
Luc 13:29
ויבאו ממזרח וממערב ומצפון ומדרום ויסבו במלכות האלהים׃
Luc 13:30
והנה יש אחרונים אשר יהיו ראשונים וראשונים אשר יהיו אחרונים׃
Actes 8:27-39
27
ויקם וילך והנה איש כושי והוא סריס ושליט לקנדק מלכת כוש וממנה על כל גנזיה אשר עלה אל ירושלים להשתחות׃
28
ויהי בשובו והוא ישב על מרכבתו וקרא בספר ישעיה הנביא׃
29
ויאמר הרוח אל פילפוס גשה והלוה על המרכבה הזאת׃
30
וירץ פילפוס אליה וישמע אתו קרא בספר ישעיה הנביא ויאמר הגם תבין את אשר אתה קורא׃
31
ויאמר ואיככה אוכל אם אין איש אשר יורני ויבקש מאת פילפוס לעלות ולשבת אצלו׃
32
וענין הכתוב אשר קרא זה הוא כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃
33
בעצר משפטו לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזרו מארץ חייו׃
34
ויען הסריס ויאמר אל פילפוס אשאלה ממך על מי הנביא מדבר את זאת על נפשו או על איש אחר׃
35
ויפתח פילפוס את פיו ויחל מן הכתוב הזה ויבשר אותו את ישוע׃
36
ויהי בעברם בדרך ויבאו אל מקום מים ויאמר הסריס הנה מים מה ימנעני מהטבל׃
37
ויאמר פילפוס אם מאמין אתה בכל לבבך מתר לך ויען ויאמר אני מאמין כי ישוע המשיח בן האלהים הוא׃
38
ויצו להעמיד את המרכבה וירדו שניהם אל תוך המים פילפוס והסריס ויטבל אותו׃
39
ויהי כי עלו מן המים וישא רוח יהוה את פילפוס ולא יסף הסריס לראותו כי הלך לדרכו שמח׃
Jérémie 29:2
אחרי צאת יכניה המלך והגבירה והסריסים שרי יהודה וירושלם והחרש והמסגר מירושלם׃
Jérémie 34:19
שרי יהודה ושרי ירושלם הסרסים והכהנים וכל עם הארץ העברים בין בתרי העגל׃
2 Rois 24:15
ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת סריסיו ואת אולי הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה׃
Jérémie 37:13
ויהי הוא בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשדים אתה נפל׃
Deutéronome 21:19
ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו׃
Job 29:7-17
7
בצאתי שער עלי קרת ברחוב אכין מושבי׃
8
ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו׃
9
שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם׃
10
קול נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה׃
11
כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני׃
12
כי אמלט עני משוע ויתום ולא עזר לו׃
13
ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן׃
14
צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי׃
15
עינים הייתי לעור ורגלים לפסח אני׃
16
אב אנכי לאביונים ורב לא ידעתי אחקרהו׃
17
ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף׃
Amos 5:10
שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו׃