Jérémie 34:1
הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה ונבוכדראצר מלך בבל וכל חילו וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל העמים נלחמים על ירושלם ועל כל עריה לאמר׃
Jérémie 4:5
הגידו ביהודה ובירושלם השמיעו ואמרו ותקעו שופר בארץ קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה אל ערי המבצר׃
Jérémie 8:14
על מה אנחנו ישבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם כי יהוה אלהינו הדמנו וישקנו מי ראש כי חטאנו ליהוה׃
Jérémie 11:12
והלכו ערי יהודה וישבי ירושלם וזעקו אל האלהים אשר הם מקטרים להם והושע לא יושיעו להם בעת רעתם׃
Deutéronome 28:52
והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהות והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך׃
Josué 10:3
וישלח אדני צדק מלך ירושלם אל הוהם מלך חברון ואל פראם מלך ירמות ואל יפיע מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון לאמר׃
Josué 10:11
ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן השמים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב׃
Josué 12:11
מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד׃
Josué 15:35
ירמות ועדלם שוכה ועזקה׃
Josué 15:39
לכיש ובצקת ועגלון׃
2 Rois 18:13
ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצרות ויתפשם׃
2 Rois 18:14
וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לכישה לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר תתן עלי אשא וישם מלך אשור על חזקיה מלך יהודה שלש מאות ככר כסף ושלשים ככר זהב׃
2 Rois 19:8
וישב רב שקה וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה כי שמע כי נסע מלכיש׃
Michée 1:13
רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל׃
2 Chroniques 11:5-10
5
וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה׃
6
ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע׃
7
ואת בית צור ואת שוכו ואת עדלם׃
8
ואת גת ואת מרשה ואת זיף׃
9
ואת אדורים ואת לכיש ואת עזקה׃
10
ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות׃
2 Chroniques 27:4
וערים בנה בהר יהודה ובחרשים בנה בירניות ומגדלים׃