Jérémie 29:12
וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃
Deutéronome 4:7
כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו׃
Deutéronome 4:29
ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך׃
1 Rois 8:47-50
47
והשיבו אל לבם בארץ אשר נשבו שם ושבו והתחננו אליך בארץ שביהם לאמר חטאנו והעוינו רשענו׃
48
ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ איביהם אשר שבו אתם והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר בנית לשמך׃
49
ושמעת השמים מכון שבתך את תפלתם ואת תחנתם ועשית משפטם׃
50
וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך ונתתם לרחמים לפני שביהם ורחמום׃
Psaumes 50:15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
Psaumes 91:15
יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃
Psaumes 145:18
קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃
Esaïe 55:6
דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃
Esaïe 55:7
יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח׃
Esaïe 65:24
והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע׃
Joël 2:32
והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא׃
Luc 11:9
וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
Luc 11:10
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא ולדפק יפתח׃
Actes 2:21
והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט׃
Romains 10:12
ואין הבדל בזה בין היהודי ליוני כי אדון אחד לכלם והוא עשיר לכל קראיו׃
Romains 10:13
כי כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט׃
1 Corinthiens 1:2
אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס אל המקדשים במשיח ישוע הקרואים להיות קדשים עם כל הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל מקום שלהם ושלנו׃
Michée 7:15
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות׃
Ephésiens 3:20
ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃
Psaumes 25:14
סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃
Esaïe 45:3
ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי אני יהוה הקורא בשמך אלהי ישראל׃
Esaïe 48:6
שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו השמעתיך חדשות מעתה ונצרות ולא ידעתם׃
Amos 3:7
כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים׃
Matthieu 13:35
למלאת את אשר דבר הנביא לאמר אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃
1 Corinthiens 2:7-11
7
כי אם בסוד נדבר חכמת האלהים הנסתרה אשר האלהים יעדה לכבודנו לפני ימי העולם׃
8
אשר לא ידעה איש משרי העולם הזה כי לו ידעוה לא צלבו את אדון הכבוד׃
9
אלא ככתוב אשר עין לא ראתה ואזן לא שמעה ולא עלה על לב אנוש את אשר הכין האלהים לאהביו׃
10
ולנו גלה האלהים ברוחו כי הרוח חוקר את הכל גם את מעמקי האלהים׃
11
כי מי הוא בבני אדם הידע את אשר באדם בלתי אם רוח האדם אשר בקרבו כן גם לא ידע איש את אשר באלהים בלתי אם רוח האלהים׃
Apocalypse 2:17
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אאכילנו מן המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפתח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל׃