Jérémie 17:15
הנה המה אמרים אלי איה דבר יהוה יבוא נא׃
Jérémie 20:7
פתיתני יהוה ואפת חזקתני ותוכל הייתי לשחוק כל היום כלה לעג לי׃
Jérémie 20:8
כי מדי אדבר אזעק חמס ושד אקרא כי היה דבר יהוה לי לחרפה ולקלס כל היום׃
Esaïe 13:1
משא בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ׃
Esaïe 14:28
בשנת מות המלך אחז היה המשא הזה׃
Nahoum 1:1
משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי׃
Habaquq 1:1
המשא אשר חזה חבקוק הנביא׃
Malachie 1:1
משא דבר יהוה אל ישראל ביד מלאכי׃
Jérémie 23:39
לכן הנני ונשיתי אתכם נשא ונטשתי אתכם ואת העיר אשר נתתי לכם ולאבותיכם מעל פני׃
Jérémie 23:40
ונתתי עליכם חרפת עולם וכלמות עולם אשר לא תשכח׃
Jérémie 12:7
עזבתי את ביתי נטשתי את נחלתי נתתי את ידדות נפשי בכף איביה׃
Deutéronome 31:17
וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה׃
Deutéronome 31:18
ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים׃
Deutéronome 32:19
וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו׃
Deutéronome 32:20
ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן בם׃
2 Chroniques 15:2
ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם׃
Psaumes 78:59
שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל׃
Psaumes 78:60
ויטש משכן שלו אהל שכן באדם׃
Osée 9:12
כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם׃