Jérémie 30:24
לא ישוב חרון אף יהוה עד עשתו ועד הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו בה׃
Esaïe 14:24
נשבע יהוה צבאות לאמר אם לא כאשר דמיתי כן היתה וכאשר יעצתי היא תקום׃
Zacharie 1:6
אך דברי וחקי אשר צויתי את עבדי הנביאים הלוא השיגו אבתיכם וישובו ויאמרו כאשר זמם יהוה צבאות לעשות לנו כדרכינו וכמעללינו כן עשה אתנו׃
Zacharie 8:14
כי כה אמר יהוה צבאות כאשר זממתי להרע לכם בהקציף אבתיכם אתי אמר יהוה צבאות ולא נחמתי׃
Zacharie 8:15
כן שבתי זממתי בימים האלה להיטיב את ירושלם ואת בית יהודה אל תיראו׃
Génèse 49:1
ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים׃
Deutéronome 31:29
כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון וסרתם מן הדרך אשר צויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיכם׃
Deutéronome 31:30
וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תמם׃
1 Rois 8:47
והשיבו אל לבם בארץ אשר נשבו שם ושבו והתחננו אליך בארץ שביהם לאמר חטאנו והעוינו רשענו׃
Proverbes 5:11-14
11
ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך׃
12
ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי׃
13
ולא שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא הטיתי אזני׃
14
כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה׃
Proverbes 21:30
אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃
Osée 3:4
כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים׃
Osée 3:5
אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים׃