Jérémie 7:2
עמד בשער בית יהוה וקראת שם את הדבר הזה ואמרת שמעו דבר יהוה כל יהודה הבאים בשערים האלה להשתחות ליהוה׃
Jérémie 19:2
ויצאת אל גיא בן הנם אשר פתח שער החרסות וקראת שם את הדברים אשר אדבר אליך׃
Jérémie 26:2
כה אמר יהוה עמד בחצר בית יהוה ודברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחות בית יהוה את כל הדברים אשר צויתיך לדבר אליהם אל תגרע דבר׃
Jérémie 36:6
ובאת אתה וקראת במגלה אשר כתבת מפי את דברי יהוה באזני העם בית יהוה ביום צום וגם באזני כל יהודה הבאים מעריהם תקראם׃
Jérémie 36:10
ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית יהוה בלשכת גמריהו בן שפן הספר בחצר העליון פתח שער בית יהוה החדש באזני כל העם׃
Proverbes 1:20-22
20
חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃
21
בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃
22
עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃
Proverbes 8:1
הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה׃
Proverbes 9:3
שלחה נערתיה תקרא על גפי מרמי קרת׃
Actes 5:20
לכו והתיצבו במקדש ודברו אל העם את כל דברי החיים האלה׃