Exode 8:10
ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין כיהוה אלהינו׃
Exode 9:14
כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ׃
Exode 15:11
מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃
Deutéronome 32:31
כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃
Deutéronome 33:26
אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים׃
2 Samuel 7:22
על כן גדלת אדני יהוה כי אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו׃
Psaumes 35:10
כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו׃
Psaumes 86:8-10
8
אין כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך׃
9
כל גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך׃
10
כי גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך׃
Psaumes 89:6-8
6
כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים׃
7
אל נערץ בסוד קדשים רבה ונורא על כל סביביו׃
8
יהוה אלהי צבאות מי כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך׃
Esaïe 40:18
ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו׃
Esaïe 40:25
ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש׃
Esaïe 46:5
למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה׃
Esaïe 46:9
זכרו ראשנות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני׃
Jérémie 32:18
עשה חסד לאלפים ומשלם עון אבות אל חיק בניהם אחריהם האל הגדול הגבור יהוה צבאות שמו׃
Néhémie 4:14
וארא ואקום ואמר אל החרים ואל הסגנים ואל יתר העם אל תיראו מפניהם את אדני הגדול והנורא זכרו והלחמו על אחיכם בניכם ובנתיכם נשיכם ובתיכם׃
Néhémie 9:32
ועתה אלהינו האל הגדול הגבור והנורא שומר הברית והחסד אל ימעט לפניך את כל התלאה אשר מצאתנו למלכינו לשרינו ולכהנינו ולנביאנו ולאבתינו ולכל עמך מימי מלכי אשור עד היום הזה׃
Psaumes 48:1
שיר מזמור לבני קרח גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו׃
Psaumes 96:4
כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים׃
Psaumes 145:3
גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר׃
Psaumes 147:5
גדול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספר׃
Esaïe 12:6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Daniel 4:3
אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותה מלכות עלם ושלטנה עם דר ודר׃
Daniel 4:34
ולקצת יומיה אנה נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב ולעליא ברכת ולחי עלמא שבחת והדרת די שלטנה שלטן עלם ומלכותה עם דר ודר׃
Malachie 1:11
כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מקטר מגש לשמי ומנחה טהורה כי גדול שמי בגוים אמר יהוה צבאות׃