Jérémie 10:8
ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא׃
Jérémie 51:17
נבער כל אדם מדעת הביש כל צרף מפסל כי שקר נסכו ולא רוח בם׃
Jérémie 51:18
הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃
Psaumes 14:2
יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃
Psaumes 92:6
איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת׃
Psaumes 94:8
בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו׃
Proverbes 30:2
כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי׃
Esaïe 44:18-20
18
לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם׃
19
ולא ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה לאמר חציו שרפתי במו אש ואף אפיתי על גחליו לחם אצלה בשר ואכל ויתרו לתועבה אעשה לבול עץ אסגוד׃
20
רעה אפר לב הותל הטהו ולא יציל את נפשו ולא יאמר הלוא שקר בימיני׃
Esaïe 46:7
ישאהו על כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד ממקומו לא ימיש אף יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו׃
Esaïe 46:8
זכרו זאת והתאששו השיבו פושעים על לב׃
Romains 1:22
ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסילים׃
Romains 1:23
וימירו את כבוד האלהים אשר איננו נפסד בדמות צלם אדם הנפסד צלם כל עוף והולך על ארבע ורמש האדמה׃
Jérémie 51:17
נבער כל אדם מדעת הביש כל צרף מפסל כי שקר נסכו ולא רוח בם׃
Psaumes 97:7
יבשו כל עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו לו כל אלהים׃
Esaïe 42:17
נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו׃
Esaïe 44:11
הן כל חבריו יבשו וחרשים המה מאדם יתקבצו כלם יעמדו יפחדו יבשו יחד׃
Esaïe 45:16
בושו וגם נכלמו כלם יחדו הלכו בכלמה חרשי צירים׃
Psaumes 115:4-8
4
עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם׃
5
פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃
6
אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון׃
7
ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם׃
8
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
Psaumes 135:16-18
16
פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃
17
אזנים להם ולא יאזינו אף אין יש רוח בפיהם׃
18
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
Habaquq 2:18
מה הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים׃
Habaquq 2:19
הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו׃