Psaumes 1:1-3
1
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
2
כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃
3
והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח׃
Psaumes 15:1-5
1
מזמור לדוד יהוה מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך׃
2
הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃
3
לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו׃
4
נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר׃
5
כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם׃
Psaumes 106:3
אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל עת׃
Psaumes 112:1
הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃
Psaumes 119:1-5
1
אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה׃
2
אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃
3
אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו׃
4
אתה צויתה פקדיך לשמר מאד׃
5
אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך׃
Psaumes 128:1
שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃
Luc 11:28
והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃
Luc 12:43
אשרי העבד ההוא אשר בבא אדניו ימצאהו עשה כן׃
Jean 13:17
אם ידעתם זאת אשריכם אם כן תעשו׃
Apocalypse 22:14
אשרי העשים את מצותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים׃
Esaïe 56:4
כי כה אמר יהוה לסריסים אשר ישמרו את שבתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי׃
Proverbes 4:13
החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך׃
Ecclesiaste 7:18
טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך כי ירא אלהים יצא את כלם׃
Esaïe 58:13
אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש יהוה מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר׃
Exode 31:13-16
13
ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם׃
14
ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה׃
15
ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת׃
16
ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם׃
Lévitique 19:30
את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה׃
Néhémie 13:17
ואריבה את חרי יהודה ואמרה להם מה הדבר הרע הזה אשר אתם עשים ומחללים את יום השבת׃
Jérémie 17:21
כה אמר יהוה השמרו בנפשותיכם ואל תשאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלם׃
Jérémie 17:22
ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו וקדשתם את יום השבת כאשר צויתי את אבותיכם׃
Ezechiel 20:12
וגם את שבתותי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם לדעת כי אני יהוה מקדשם׃
Ezechiel 20:20
ואת שבתותי קדשו והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני יהוה אלהיכם׃
Psaumes 34:14
סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃
Psaumes 37:27
סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם׃
Psaumes 119:101
מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך׃
Proverbes 4:27
אל תט ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃
Proverbes 14:16
חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח׃
Proverbes 16:6
בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃
Proverbes 16:17
מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃
Romains 12:9
האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃