Esaïe 35:10
ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה׃
Esaïe 48:20
צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד קצה הארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב׃
Esaïe 49:9
לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו על דרכים ירעו ובכל שפיים מרעיתם׃
Esaïe 49:10
לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם׃
Esaïe 51:11
ופדויי יהוה ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה׃
Esaïe 65:13
לכן כה אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו׃
Esaïe 65:14
הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו׃
Psaumes 105:43
ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו׃
Jérémie 30:19
ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו׃
Jérémie 31:12-14
12
ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב יהוה על דגן ועל תירש ועל יצהר ועל בני צאן ובקר והיתה נפשם כגן רוה ולא יוסיפו לדאבה עוד׃
13
אז תשמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם׃
14
ורויתי נפש הכהנים דשן ועמי את טובי ישבעו נאם יהוה׃
Jérémie 33:6
הנני מעלה לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת׃
Jérémie 33:11
קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את יהוה צבאות כי טוב יהוה כי לעולם חסדו מבאים תודה בית יהוה כי אשיב את שבות הארץ כבראשנה אמר יהוה׃
Zacharie 2:7-10
7
הוי ציון המלטי יושבת בת בבל׃
8
כי כה אמר יהוה צבאות אחר כבוד שלחני אל הגוים השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו׃
9
כי הנני מניף את ידי עליהם והיו שלל לעבדיהם וידעתם כי יהוה צבאות שלחני׃
10
רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאם יהוה׃
Romains 5:1
לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח׃
Romains 5:11
ולא זאת בלבד כי גם מתהללים אנחנו באלהים על יד אדנינו ישוע המשיח אשר בו עתה קבלנו את הרצוי׃
Romains 15:13
ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃
Galates 5:22
ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃
Colossiens 1:11
להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃
Esaïe 14:8
גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון מאז שכבת לא יעלה הכרת עלינו׃
Esaïe 35:1
יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת׃
Esaïe 35:2
פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד יהוה הדר אלהינו׃
Esaïe 42:10
שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם׃
Esaïe 42:11
ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו׃
Esaïe 44:23
רנו שמים כי עשה יהוה הריעו תחתיות ארץ פצחו הרים רנה יער וכל עץ בו כי גאל יהוה יעקב ובישראל יתפאר׃
Esaïe 49:13
רנו שמים וגילי ארץ יפצחו הרים רנה כי נחם יהוה עמו ועניו ירחם׃
Psaumes 65:13
לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו׃
Psaumes 96:11-13
11
ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃
12
יעלז שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער׃
13
לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו׃
Psaumes 98:7-9
7
ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה׃
8
נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו׃
9
לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים׃
Psaumes 148:4-13
4
הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים׃
5
יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃
6
ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור׃
7
הללו את יהוה מן הארץ תנינים וכל תהמות׃
8
אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו׃
9
ההרים וכל גבעות עץ פרי וכל ארזים׃
10
החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף׃
11
מלכי ארץ וכל לאמים שרים וכל שפטי ארץ׃
12
בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים׃
13
יהללו את שם יהוה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים׃
Luc 15:10
כן אני אמר לכם תהיה שמחה לנפי מלאכי אלהים על חוטא אחד אשר שב מחטאו׃
Apocalypse 19:1-6
1
אחרי כן שמעתי קול גדול כקול המון רב בשמים האמרים הללויה הישועה והכבוד והעז ליהוה אלהינו׃
2
כי אמת וישר משפטיו כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנתה וידרש מידה טאת דם עבדיו׃
3
וישנו ויאמרו הללויה ועשנה יעלה לעולמי עולמים׃
4
ועשרים וארבעה הזקנים וארבע החיות נפלו על פניהם וישתחוו לאלהים הישב על הכסא ויאמרו אמן הללויה׃
5
וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃
6
ואשמע כקול המון רב וכקול מים רבים וכקול רעמים חזקים ויאמרו הללויה כי מלך אלהינו יהוה צבאות׃
1 Chroniques 16:32
ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו׃
1 Chroniques 16:33
אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי בא לשפוט את הארץ׃
Psaumes 47:1
למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה׃