Esaïe 47:6
קצפתי על עמי חללתי נחלתי ואתנם בידך לא שמת להם רחמים על זקן הכבדת עלך מאד׃
Esaïe 57:16
כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי׃
Esaïe 57:17
בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו׃
Zacharie 1:15
וקצף גדול אני קצף על הגוים השאננים אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה׃
Esaïe 8:17
וחכיתי ליהוה המסתיר פניו מבית יעקב וקויתי לו׃
Esaïe 45:15
אכן אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע׃
Psaumes 13:1
למנצח מזמור לדוד עד אנה יהוה תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני׃
Psaumes 27:9
אל תסתר פניך ממני אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי׃
Ezechiel 39:23
וידעו הגוים כי בעונם גלו בית ישראל על אשר מעלו בי ואסתר פני מהם ואתנם ביד צריהם ויפלו בחרב כלם׃
Ezechiel 39:24
כטמאתם וכפשעיהם עשיתי אתם ואסתר פני מהם׃
Esaïe 55:3
הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים׃
Psaumes 103:17
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃
Jérémie 31:3
מרחוק יהוה נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד׃
2 Thessaloniciens 2:16
והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה׃
1 Timothée 1:16
ובעבור זאת רחמתי למען אשר יראה ישוע המשיח בי בראשונה את כל ארך רוחו להיותי למופת לכל אשר יבאו להאמין בו לחיי עולם׃
Esaïe 54:5
כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא׃
Esaïe 48:17
כה אמר יהוה גאלך קדוש ישראל אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך׃
Esaïe 49:26
והאכלתי את מוניך את בשרם וכעסיס דמם ישכרון וידעו כל בשר כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב׃