Esaïe 42:16
והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים׃
Esaïe 29:18
ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר ומאפל ומחשך עיני עורים תראינה׃
Esaïe 35:5
אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה׃
Psaumes 146:8
יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃
Matthieu 11:5
עורים ראים ופסחים מתהלכים מצרעים מטהרים וחרשים שומעין ומתים קמים ועניים מתבשרי ישועה הם׃
Luc 24:45
אז פתח את לבבם להבין את הכתובים׃
Jean 9:39
ויאמר ישוע אני לדין באתי לעולם הזה למען יראו העורים והראים יכו בעורון׃
Actes 26:18
לפקח את עיניהם למען ישובו מחשך לאור ומיד השטן אל האלהים וימצאו באמונתם בי את סליחת החטאים ואת הנחלה בתוך המקדשים׃
2 Corinthiens 4:6
כי האלהים אשר אמר ויפע אור מחשך הוא הופיע בלבנו להפיץ אור דעת כבוד האלהים אשר בפני המשיח׃
Ephésiens 1:17
כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃
Ephésiens 1:18
ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃
Esaïe 42:22
והוא עם בזוז ושסוי הפח בחורים כלם ובבתי כלאים החבאו היו לבז ואין מציל משסה ואין אמר השב׃
Esaïe 9:2
העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃
Esaïe 49:9
לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו על דרכים ירעו ובכל שפיים מרעיתם׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Psaumes 107:10-16
10
ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃
11
כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו׃
12
ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר׃
13
ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃
14
יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק׃
15
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
16
כי שבר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע׃
Psaumes 146:7
עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃
Zacharie 9:11
גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו׃
Zacharie 9:12
שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך׃
Luc 4:18-21
18
רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃
19
שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולעורים פקח קוח לשלח רצוצים חפשים לקרא שנת רצון ליהוה׃
20
ויהי כאשר גלל את הספר וישיבהו אל החזן וישב ועיני כל אשר בבית הכנסת נשאות אליו׃
21
ויחל ויאמר אליהם היום נתמלא הכתוב הזה באזניכם׃
2 Timothée 2:26
ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃
Hébreux 2:14
ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת המות הוא השטן׃
Hébreux 2:15
ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם׃
1 Pierre 2:9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃