Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Esaïe 66:2
ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃
Psaumes 68:9
גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה׃
Psaumes 68:10
חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלהים׃
Psaumes 72:12
כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו׃
Psaumes 72:13
יחס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע׃
Psaumes 102:16
כי בנה יהוה ציון נראה בכבודו׃
Psaumes 102:17
פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃
Matthieu 5:3
אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים׃
Esaïe 55:1
הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב׃
Exode 17:3
ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא׃
Exode 17:6
הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל׃
Psaumes 42:2
צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃
Psaumes 63:1
מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃
Psaumes 63:2
כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃
Amos 8:11-13
11
הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי יהוה׃
12
ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר יהוה ולא ימצאו׃
13
ביום ההוא תתעלפנה הבתולת היפות והבחורים בצמא׃
Matthieu 5:6
אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו׃
Jean 4:10-15
10
ויען ישוע ויאמר אליה לו ידעת את מתת אלהים ומי הוא האמר אליך תני נא לי לשתות כי עתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים׃
11
ותאמר אליו האשה אדני הן אין לך כלי לשאב בו והבאר עמקה ומאין לך אפוא מים חיים׃
12
האתה גדול מיעקב אבינו אשר נתן לנו את הבאר הזאת וישת ממנה הוא ובניו ובעירו׃
13
ויען ישוע ויאמר אליה כל השתה מן המים האלה ישוב ויצמא׃
14
ואשר ישתה מן המים אשר אנכי נתן לו לא יצמא לעולם כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למקור מים נבעים לחיי העולמים׃
15
ותאמר אליו האשה אדני תנה לי המים ההם למען לא אצמא עוד ולא אוסיף לבוא הנה לשאב׃
Jean 7:37-39
37
ויהי ביום החג האחרון הגדול עמד ישוע ויקרא לאמר איש כי יצמא יבא נא אלי וישתה׃
38
המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים׃
39
וזאת אמר על הרוח אשר יקחהו המאמינים בו כי לא נתן רוח הקדש עדנה יען אשר ישוע עוד לא נתפאר׃
Apocalypse 21:6
ויאמר אלי היה נהיתה אני האלף והתו הראש והסוף אני אתן לצמא ממעין מים חיים חנם׃
Apocalypse 22:17
והרוח והכלה אמרים בא והשמע יאמר בא והצמא יבוא והחפץ יקח מים חיים חנם׃
Psaumes 22:15
יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני׃
Lamentations 4:4
דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם׃
Luc 16:24
ויצעק ויאמר אבי אברהם חנני ושלח נא את לעזר ויטבל את קצה אצבעו במים למען קרר את לשוני כי עניתי במוקד הזה׃
Esaïe 30:19
כי עם בציון ישב בירושלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך׃
Juges 15:18
ויצמא מאד ויקרא אל יהוה ויאמר אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדלה הזאת ועתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים׃
Juges 15:19
ויבקע אלהים את המכתש אשר בלחי ויצאו ממנו מים וישת ותשב רוחו ויחי על כן קרא שמה עין הקורא אשר בלחי עד היום הזה׃
Psaumes 34:6
זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃
Psaumes 50:15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
Psaumes 102:17
פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃
Psaumes 107:5
רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף׃
Psaumes 107:6
ויצעקו אל יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם׃
2 Corinthiens 12:9
ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃
Esaïe 42:16
והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים׃
Génèse 28:15
והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך׃
Psaumes 94:14
כי לא יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב׃
Hébreux 13:5
רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃
Hébreux 13:6
על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃