Esaïe 17:13
לאמים כשאון מים רבים ישאון וגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל לפני סופה׃
Psaumes 1:4
לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃
Jérémie 15:7
ואזרם במזרה בשערי הארץ שכלתי אבדתי את עמי מדרכיהם לוא שבו׃
Jérémie 51:2
ושלחתי לבבל זרים וזרוה ויבקקו את ארצה כי היו עליה מסביב ביום רעה׃
Matthieu 3:12
אשר בידו המזרה וזרה את גרנו ואסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃
Esaïe 12:6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Esaïe 25:1-3
1
יהוה אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן׃
2
כי שמת מעיר לגל קריה בצורה למפלה ארמון זרים מעיר לעולם לא יבנה׃
3
על כן יכבדוך עם עז קרית גוים עריצים ייראוך׃
Esaïe 45:24
אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו׃
Esaïe 45:25
ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל׃
Esaïe 61:10
שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה׃
Esaïe 61:11
כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן אדני יהוה יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגוים׃
1 Samuel 2:1
ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך׃
1 Samuel 2:2
אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃
Jérémie 9:23
כה אמר יהוה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו׃
Jérémie 9:24
כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני יהוה עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם יהוה׃
Habaquq 3:18
ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃
Luc 1:46
ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה׃
Luc 1:47
ותגל רוחי באלהי ישעי׃
Romains 5:11
ולא זאת בלבד כי גם מתהללים אנחנו באלהים על יד אדנינו ישוע המשיח אשר בו עתה קבלנו את הרצוי׃
1 Corinthiens 1:30
וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדוש ולפדיון׃
1 Corinthiens 1:31
ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה׃
Philippiens 3:3
כי אנחנו בני המילה העבדים את האלהים ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בטחים בבשר׃