Esaïe 19:13
נואלו שרי צען נשאו שרי נף התעו את מצרים פנת שבטיה׃
Esaïe 19:14
יהוה מסך בקרבה רוח עועים והתעו את מצרים בכל מעשהו כהתעות שכור בקיאו׃
Esaïe 23:9
יהוה צבאות יעצה לחלל גאון כל צבי להקל כל נכבדי ארץ׃
Esaïe 24:21
והיה ביום ההוא יפקד יהוה על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה׃
Esaïe 24:22
ואספו אספה אסיר על בור וסגרו על מסגר ומרב ימים יפקדו׃
Job 12:21
שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים רפה׃
Job 34:19
אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם׃
Job 34:20
רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד׃
Psaumes 76:12
יבצר רוח נגידים נורא למלכי ארץ׃
Psaumes 107:40
שפך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך׃
Jérémie 25:18-27
18
את ירושלם ואת ערי יהודה ואת מלכיה את שריה לתת אתם לחרבה לשמה לשרקה ולקללה כיום הזה׃
19
את פרעה מלך מצרים ואת עבדיו ואת שריו ואת כל עמו׃
20
ואת כל הערב ואת כל מלכי ארץ העוץ ואת כל מלכי ארץ פלשתים ואת אשקלון ואת עזה ואת עקרון ואת שארית אשדוד׃
21
את אדום ואת מואב ואת בני עמון׃
22
ואת כל מלכי צר ואת כל מלכי צידון ואת מלכי האי אשר בעבר הים׃
23
ואת דדן ואת תימא ואת בוז ואת כל קצוצי פאה׃
24
ואת כל מלכי ערב ואת כל מלכי הערב השכנים במדבר׃
25
ואת כל מלכי זמרי ואת כל מלכי עילם ואת כל מלכי מדי׃
26
ואת כל מלכי הצפון הקרבים והרחקים איש אל אחיו ואת כל הממלכות הארץ אשר על פני האדמה ומלך ששך ישתה אחריהם׃
27
ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל שתו ושכרו וקיו ונפלו ולא תקומו מפני החרב אשר אנכי שלח ביניכם׃
Luc 1:51
גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃
Luc 1:52
הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃
Apocalypse 19:18-20
18
ואכלתם בשר מלכים ובשר שרי אלפים ובשר גבורים ובשר סוסים ורכביהם ובשר כל בני חורים ועבדים הקטנים עם הגדולים׃
19
וארא את החיה ומלכי הארץ ואגפיהם נקהלים לעשות מלחמה עם הרכב על הסוס ובצבאו׃
20
ותתפש החיה ונביא השקר אתה אשר עשה האותות לפניה אשר הדיח בהן את נשאי תו החיה והמשתחוים לצלמה וחיים השלכו שניהם באגם האש הבער בגפרית׃