Esaïe 40:22
הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת׃
Job 34:14
אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף׃
Job 34:15
יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב׃
Jérémie 10:10
ויהוה אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יכלו גוים זעמו׃
Esaïe 11:11
והיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים׃
Esaïe 41:5
ראו איים וייראו קצות הארץ יחרדו קרבו ויאתיון׃
Esaïe 59:18
כעל גמלות כעל ישלם חמה לצריו גמול לאיביו לאיים גמול ישלם׃
Esaïe 66:19
ושמתי בהם אות ושלחתי מהם פליטים אל הגוים תרשיש פול ולוד משכי קשת תבל ויון האיים הרחקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגוים׃
Génèse 10:5
מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם׃
Daniel 11:18
וישב פניו לאיים ולכד רבים והשבית קצין חרפתו לו בלתי חרפתו ישיב לו׃
Sophonie 2:11
נורא יהוה עליהם כי רזה את כל אלהי הארץ וישתחוו לו איש ממקומו כל איי הגוים׃