Esaïe 38:9-22
9
מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלתו ויחי מחליו׃
10
אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃
11
אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל׃
12
דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני׃
13
שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל עצמותי מיום עד לילה תשלימני׃
14
כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני׃
15
מה אדבר ואמר לי והוא עשה אדדה כל שנותי על מר נפשי׃
16
אדני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחיני׃
17
הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל חטאי׃
18
כי לא שאול תודך מות יהללך לא ישברו יורדי בור אל אמתך׃
19
חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך׃
20
יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל ימי חיינו על בית יהוה׃
21
ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על השחין ויחי׃
22
ויאמר חזקיהו מה אות כי אעלה בית יהוה׃
1 Samuel 25:33-36
33
וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע ידי לי׃
34
ואולם חי יהוה אלהי ישראל אשר מנעני מהרע אתך כי לולי מהרת ותבאתי לקראתי כי אם נותר לנבל עד אור הבקר משתין בקיר׃
35
ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו ולה אמר עלי לשלום לביתך ראי שמעתי בקולך ואשא פניך׃
36
ותבא אביגיל אל נבל והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך ולב נבל טוב עליו והוא שכר עד מאד ולא הגידה לו דבר קטן וגדול עד אור הבקר׃
1 Samuel 30:6
ותצר לדוד מאד כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בנו ועל בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו׃
Psaumes 31:7
אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצרות נפשי׃
Psaumes 31:8
ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי׃
Psaumes 31:22
ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך׃
Psaumes 71:20
אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני׃
2 Corinthiens 1:8-10
8
כי לא נכחד מכם אחי את צרתנו אשר מצאתנו באסיא אשר כבדה עלינו עד למאד ויותר מכחנו עד כי נואשנו מן החיים׃
9
ואנחנו בלבבנו חרצנו לנו את המות למען לא נהיה בטחים בנפשנו כי אם באלהים המחיה את המתים׃
10
אשר הצילנו ממות כזה ועודנו מציל ולו אנחנו מקוים כי יוסיף להצילנו׃
2 Timothée 3:11
וברדיפות ובענוים אשר מצאוני באנטיוכיא ובאקוניא ובלוסטרא ואלה הרדיפות סבלתי ומכלן הצילני האדון׃
1 Corinthiens 1:20
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃
Génèse 23:16
וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר׃
2 Rois 15:19
בא פול מלך אשור על הארץ ויתן מנחם לפול אלף ככר כסף להיות ידיו אתו להחזיק הממלכה בידו׃
2 Rois 18:14
וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לכישה לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר תתן עלי אשא וישם מלך אשור על חזקיה מלך יהודה שלש מאות ככר כסף ושלשים ככר זהב׃
2 Rois 18:31
אל תשמעו אל חזקיהו כי כה אמר מלך אשור עשו אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי בורו׃
Esaïe 10:16-19
16
לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש׃
17
והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד׃
18
וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס׃
19
ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם׃