Esaïe 32:18
וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות׃
Psaumes 15:1
מזמור לדוד יהוה מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך׃
Psaumes 90:1
תפלה למשה איש האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר׃
Psaumes 91:1-10
1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
2
אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃
3
כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃
4
באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃
5
לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃
6
מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים׃
7
יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש׃
8
רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה׃
9
כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃
10
לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך׃
Psaumes 91:14-10
Psaumes 107:41
וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות׃
Proverbes 1:33
ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה׃
Proverbes 18:10
מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃
Habaquq 3:19
יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי׃
Esaïe 26:1-5
1
ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל׃
2
פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים׃
3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
4
בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃
5
כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר׃
Psaumes 18:33
משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני׃
Psaumes 33:18
הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃
Psaumes 34:10
כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃
Psaumes 37:3
בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃
Psaumes 111:5
טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃
Luc 12:29-31
29
גם אתם אל תדרשו מה תאכלו ומה תשתו ואל תהלכו בגדלות׃
30
כי את כל אלה מבקשים גויי הארץ ואביכם הוא יודע כי צריכים אתם לאלה׃
31
אך בקשו את מלכות האלהים ונוסף לכם כל אלה׃