Deutéronome 25:4
לא תחסם שור בדישו׃
1 Corinthiens 9:9
כי כתוב בתורת משה לא תחסם שור בדישו הלשורים הושש האלהים׃
1 Corinthiens 9:10
או אך למעננו מדבר אכן למעננו נכתב כי החרש יחרש אלי תקוה והדש ידוש אלי תקוה לקחת חלקו בתקוה׃
Génèse 45:6
כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר׃
Exode 34:21
ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת׃
Deutéronome 21:4
והורדו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם את העגלה בנחל׃
1 Samuel 8:12
ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו׃