Esaïe 3:4
ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם׃
2 Rois 11:1
ועתליה אם אחזיהו וראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה׃
Nahoum 3:13
הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך׃
Esaïe 9:15
זקן ונשוא פנים הוא הראש ונביא מורה שקר הוא הזנב׃
Nombres 6:23-27
23
דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם׃
24
יברכך יהוה וישמרך׃
25
יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃
26
ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃
27
ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם׃
Jérémie 5:31
הנביאים נבאו בשקר והכהנים ירדו על ידיהם ועמי אהבו כן ומה תעשו לאחריתה׃
Matthieu 15:14
הניחו אותם מנהלים עורים המה לעורים וכי יוליך עור את העור ונפלו שניהם בתוך הבור׃
Matthieu 23:14
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בלעים אתם את בתי האלמנות ומאריכים בתפלה למראה עין תחת זאת משפט על יתר תקחו׃