Esaïe 16:8
כי שדמות חשבון אמלל גפן שבמה בעלי גוים הלמו שרוקיה עד יעזר נגעו תעו מדבר שלחותיה נטשו עברו ים׃
Esaïe 16:10
ונאסף שמחה וגיל מן הכרמל ובכרמים לא ירנן לא ירעע יין ביקבים לא ידרך הדרך הידד השבתי׃
Esaïe 32:9-13
9
נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי׃
10
ימים על שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא׃
11
חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים׃
12
על שדים ספדים על שדי חמד על גפן פריה׃
13
על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על כל בתי משוש קריה עליזה׃
Osée 9:1
אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן׃
Osée 9:2
גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה׃
Joël 1:10-12
10
שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר׃
11
הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה׃
12
הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם׃