Esaïe 49:13
רנו שמים וגילי ארץ יפצחו הרים רנה כי נחם יהוה עמו ועניו ירחם׃
Psaumes 96:11-13
11
ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃
12
יעלז שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער׃
13
לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו׃
Psaumes 98:7-9
7
ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה׃
8
נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו׃
9
לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים׃
Psaumes 126:1-3
1
שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים׃
2
אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם אלה׃
3
הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים׃
Proverbes 11:10
בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה׃
Jérémie 51:48
ורננו על בבל שמים וארץ וכל אשר בהם כי מצפון יבוא לה השודדים נאם יהוה׃
Apocalypse 18:20
רנו עליה השמים והשליחים הקדשים והנביאים כי שפט אלהים את משפטכם ממנה׃
Apocalypse 19:1-6
1
אחרי כן שמעתי קול גדול כקול המון רב בשמים האמרים הללויה הישועה והכבוד והעז ליהוה אלהינו׃
2
כי אמת וישר משפטיו כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנתה וידרש מידה טאת דם עבדיו׃
3
וישנו ויאמרו הללויה ועשנה יעלה לעולמי עולמים׃
4
ועשרים וארבעה הזקנים וארבע החיות נפלו על פניהם וישתחוו לאלהים הישב על הכסא ויאמרו אמן הללויה׃
5
וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃
6
ואשמע כקול המון רב וכקול מים רבים וכקול רעמים חזקים ויאמרו הללויה כי מלך אלהינו יהוה צבאות׃