Josué 7:2
וישלח יהושע אנשים מיריחו העי אשר עם בית און מקדם לבית אל ויאמר אליהם לאמר עלו ורגלו את הארץ ויעלו האנשים וירגלו את העי׃
Néhémie 11:31
ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית אל ובנתיה׃
1 Samuel 14:2
ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרמון אשר במגרון והעם אשר עמו כשש מאות איש׃
1 Samuel 13:2
ויבחר לו שאול שלשת אלפים מישראל ויהיו עם שאול אלפים במכמש ובהר בית אל ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שלח איש לאהליו׃
1 Samuel 13:5
ופלשתים נאספו להלחם עם ישראל שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר על שפת הים לרב ויעלו ויחנו במכמש קדמת בית און׃
1 Samuel 14:5
השן האחד מצוק מצפון מול מכמש והאחד מנגב מול גבע׃
1 Samuel 14:31
ויכו ביום ההוא בפלשתים ממכמש אילנה ויעף העם מאד׃