Esaïe 5:5
ועתה אודיעה נא אתכם את אשר אני עשה לכרמי הסר משוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס׃
Esaïe 5:6
ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר׃
Esaïe 5:9
באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב׃
Esaïe 6:11
ואמר עד מתי אדני ויאמר עד אשר אם שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה׃
Esaïe 24:10-12
10
נשברה קרית תהו סגר כל בית מבוא׃
11
צוחה על היין בחוצות ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ׃
12
נשאר בעיר שמה ושאיה יכת שער׃
Lévitique 26:34
אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה׃
Deutéronome 28:51
ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך׃
2 Chroniques 28:5
ויתנהו יהוה אלהיו ביד מלך ארם ויכו בו וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרמשק וגם ביד מלך ישראל נתן ויך בו מכה גדולה׃
2 Chroniques 28:16-21
16
בעת ההיא שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזר לו׃
17
ועוד אדומים באו ויכו ביהודה וישבו שבי׃
18
ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את בית שמש ואת אילון ואת הגדרות ואת שוכו ובנותיה ואת תמנה ובנותיה ואת גמזו ואת בנתיה וישבו שם׃
19
כי הכניע יהוה את יהודה בעבור אחז מלך ישראל כי הפריע ביהודה ומעול מעל ביהוה׃
20
ויבא עליו תלגת פלנאסר מלך אשור ויצר לו ולא חזקו׃
21
כי חלק אחז את בית יהוה ואת בית המלך והשרים ויתן למלך אשור ולא לעזרה לו׃
Psaumes 107:34
ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃
Psaumes 107:39
וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון׃
Jérémie 6:8
הוסרי ירושלם פן תקע נפשי ממך פן אשימך שממה ארץ לוא נושבה׃
Esaïe 9:5
כי כל סאון סאן ברעש ושמלה מגוללה בדמים והיתה לשרפה מאכלת אש׃
Esaïe 34:9
ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה׃
Jérémie 2:15
עליו ישאגו כפרים נתנו קולם וישיתו ארצו לשמה עריו נצתה מבלי ישב׃
Esaïe 5:17
ורעו כבשים כדברם וחרבות מחים גרים יאכלו׃
Deutéronome 28:33
פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים׃
Deutéronome 28:43
הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה׃
Deutéronome 28:48-52
48
ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך׃
49
ישא יהוה עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו׃
50
גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן׃
51
ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך׃
52
והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהות והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך׃
Lamentations 5:2
נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים׃
Ezechiel 30:12
ונתתי יארים חרבה ומכרתי את הארץ ביד רעים והשמתי ארץ ומלאה ביד זרים אני יהוה דברתי׃
Osée 7:9
אכלו זרים כחו והוא לא ידע גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע׃
Osée 8:7
כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח אולי יעשה זרים יבלעהו׃