Ecclesiaste 3:1
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים׃
Ecclesiaste 3:11
את הכל עשה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף׃
Ecclesiaste 3:17
אמרתי אני בלבי את הצדיק ואת הרשע ישפט האלהים כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם׃
Ecclesiaste 7:13
ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו׃
Ecclesiaste 7:14
ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה׃
Ecclesiaste 11:9
שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט׃
Ecclesiaste 11:10
והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל׃
Ecclesiaste 12:1
וזכר את בוראיך בימי בחורתיך עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ׃
Esaïe 3:11-14
11
אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו׃
12
עמי נגשיו מעולל ונשים משלו בו עמי מאשריך מתעים ודרך ארחתיך בלעו׃
13
נצב לריב יהוה ועמד לדין עמים׃
14
יהוה במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם׃
Esaïe 22:12-14
12
ויקרא אדני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק׃
13
והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות׃
14
ונגלה באזני יהוה צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון אמר אדני יהוה צבאות׃
Luc 13:25
והיה מיום אשר יקום בעל הבית וסגר את הדלת ותחלו לעמד בחוץ ולדפק על הדלת לאמר אדנינו אדנינו פתח לנו וענה ואמר אליכם אינני יודע אתכם מאין אתם׃
Luc 17:26-30
26
וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם׃
27
אכלו ושתו נשאו נשים והשיאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה ויבא המבול וישחת את כלם׃
28
וכאשר היה בימי לוט אכל ושתה קנה ומכר נטע ובנה׃
29
ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן השמים וישחת את כלם׃
30
ככה יהיה ביום אשר יגלה בן האדם׃
Luc 19:42-44
42
לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך׃
43
כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃
44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃
Hébreux 3:7-11
7
לכן כמאמר רוח הקדש היום אם בקלו תשמעו׃
8
אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה׃
10
לכן אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃
11
אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃