Juges 9:5
ויבא בית אביו עפרתה ויהרג את אחיו בני ירבעל שבעים איש על אבן אחת ויותר יותם בן ירבעל הקטן כי נחבא׃
Juges 9:53-57
53
ותשלך אשה אחת פלח רכב על ראש אבימלך ותרץ את גלגלתו׃
54
ויקרא מהרה אל הנער נשא כליו ויאמר לו שלף חרבך ומותתני פן יאמרו לי אשה הרגתהו וידקרהו נערו וימת׃
55
ויראו איש ישראל כי מת אבימלך וילכו איש למקמו׃
56
וישב אלהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרג את שבעים אחיו׃
57
ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלהים בראשם ותבא אליהם קללת יותם בן ירבעל׃
2 Samuel 17:23
ואחיתפל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את החמור ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו׃
2 Samuel 18:15
ויסבו עשרה נערים נשאי כלי יואב ויכו את אבשלום וימיתהו׃
Ester 7:10
ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה׃
Psaumes 7:15
בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃
Psaumes 7:16
ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד׃
Psaumes 9:15
טבעו גוים בשחת עשו ברשת זו טמנו נלכדה רגלם׃
Psaumes 9:16
נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃
Proverbes 26:27
כרה שחת בה יפל וגלל אבן אליו תשוב׃
Amos 5:19
כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃
Amos 9:3
ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את הנחש ונשכם׃