Job 15:7
הראישון אדם תולד ולפני גבעות חוללת׃
Job 15:8
הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה׃
Job 38:4-11
4
איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃
5
מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו׃
6
על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה׃
7
ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים׃
8
ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃
9
בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו׃
10
ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים׃
11
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃
Psaumes 90:2
בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃
Psaumes 102:25-28
25
לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
26
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃
27
ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃
28
בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון׃
Hébreux 1:10
ועוד אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃